Exemple de text expositiu en català

Per això la Sintaxi és senzilla, s`eviten les Frases enrevessades, i s`usa un Lèxic clar, precís i comprensible per al destinatari (en la modalitat divulgativa no s`abusarà de la terminologia; en l`especialitzada s`emprarà la terminologia específica). RecordA que les CINC possibilitats d`estructura Bàsica són: la comparació, la resposta, la causalitat, la descripció i la seqüència (enumeració o Col · lecció). Tancament discursiu à a la FI, par fi, per últim, això és tot, res més. Intensificació à és més, més encara, màxim. Per fer El tipus d`un Llibre s`agafava cada Lletra separadament i s`arrenglerava en El componedor, una safata que podia contain unes quantes línies de tipus. Digressió à per CERT, un propòsit (de), un tot això. Aquestes substàncies semblaven idèntiques en tot, menys en una Cosa: l`àcid tartàric exercia un efecte Estrany sobre determinats tipus de Llum; semblava com si la desviés, Mentre que l`àcid racèmic no ténia Aquest efecte. Explicació à és a dir, a sigui, això és, a saber, en altres Paraules. Exposició i explicació són termes que s`utilitzen de fois indistintament per a referir-se a textos que Tenen una finalitat o bé Informativa o bé didàctica. Estructurar un texte en paràgrafs pot tenir.

diverses funcions: facilitar la lectura, Programar-Hi la Informació, etc. TRANSICIÓ à d`Altra Banda, en altre ordre de coses. Pasteur va Començar les Seves Investigacions Estudiant cotisations substàncies químiques: l`àcid tartàric i l`àcid racèmic. Altres Recursos ESTRUCTURALS que Pod tenir. Els textos expositius són: El títol (referència Breu sobre el tema), citacions de Fonts de Documentació, altres suports informatius (il · lustracions, esquemes, Gràfics. Quan El componedor Era ple, les línies de tipus Eren traslladades a una safata més Grossa anomenada Galera. Els aiguamo! Normment Salut prédomine Els végétaux de fulles suculentes i carnez, com Ara El plantatge crassifoli (piantago crassiíolia), les cirialeres o salicòrnies (Salicornia herbacea, arthocnemem fructicosurn), la salacona (halimione portu1acoides), etc. Els Cristalls de l`àcid tartàric Eren Tots iguals, Mentre que Els de l`àcid racèmic Eren de cotisations menes. Tot i que HI Hagi seqüències descriptives, si El propòsit comunicatiu no és descriure mais fer entendre Allò descrit, Estem davant d`un texte explicatiu.

Precisió à en Realitat, en Rigor, AMB Propietat. Llegeix aquêtes textos i digues Quin tipus de superestructura o Unitat Bàsica dels textos expositius s`hi ha utilitzat. Autocorrecció à més Ben dit, sigui, vull dir, és a dir. Conseqüència à per tant, consegüentment, en conseqüència, així doncs, en definitiva, de manera que, total. Resum à en Resum, resumint, en una paraula, en poques Paraules. Gutenberg va fer servir per imprimir Els seus llibres s`anomena Tipografia. Concessió à encara que, Malgrat que, per més què, no obstant, AMB tot. Causalitat à perquè, doncs, Donat que, atès, atès que, par això.

(9)